PDF

Read more

เรื่องใหม่ๆ

กรณีผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ เมี่ยงปร๊ะ เต๊าะต๊ะ ตู้มต๊าม (หมู […]

Read more

ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ อาคาร 36 ชั้น 6 ห้องพระ

เชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น จร […]

Read more

อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและการเรียนรู้ท้องถิ่น

“อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูและการเรียนรู้ท้ […]

Read more